گریشنا: از این پس سایت گریشنا تصمیم دارد هر از چندی پرسش هایی را مطرح کند .

همه ی علاقه مندان به خدمت رسانی به شهر می توانند با مشارکت در این طرح به پرسش ها پاسخ دهند. هم اکنون در ذهن و زبان بسیاری از مردم سوال هایی ست که باید بدان پاسخ داد. این طرح می تواند ما را در گفت و گو با یکدیگر و مفاهمه ی بیشتر کمک کند.. همچنین با به دست آوردن پاسخ سوال ها از هر نظرگاهی می توانیم راه را بهتر پیدا کنیم؟ مخاطب این پرسش همه  همزبانان در سراسر ایران و ساکن دیگر کشورها ست.

امروز بحث از قبولی در دانشگاه ست. بسیاری از همشهریان برای تحصیل به شهرهای دور و نزدیک می روند و از شهر خود فاصله می گیرند. با این حال پیشرفت شهرشان یکی از دغدغه های آنان است. حال این پرسش مطرح می شود که:


یک دانشجو چگونه می تواند به شهر

 

 

خود خدمت کند؟