هفت‌برکه – مریم مالدار: برنج و خئر یکی از غذا‌های نوبرانه و اعیانی گراشی‌هاست که بعد از خئرآب‌پز مقام دوم را در خوشمزگی دارد.

خِئر یا دنبلان یا به زبان خارجکی ترافل از نوبرانه‌های خاصی است که در گراش با قیمت ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد یعنی چیزی نزدیک به قیمت گوشت که بین ۳۲۰ تا ۳۸۰ هزار تومان است. امسال پیدا کردن خئر در دشت‌های گراش بعید است و به خاطر همین اگر کسی دلش هوس خئر کرد باید به جای بیابان به خیابان برود. 

بعد از خرید نوبت پخت می‌رسد دو غذای آشنای خئر یکی خئر آب‌پز و دیگر برنج و خئر است. شما برایمان بنویسید اگر دست‌تان به خئر برسد آن را با چه صورتی میل می‌کنید؟

kher 11 1

خردنی‌ها در هفت‌برکه