هفت‌برکه – گریشنا: دیشب، سوم مردادماه، برنامه‌های چهارمین شب همایش هشتمین آفتاب با حضور خادمان حرم رضوی تحت عنوان «زیر سایه‌ی خورشید» برگزار شد. زیبایی‌های این مراسم را از لنز دوربین حامد جوکار ببینید.

13970504 Hashtomin Aftab 5