هفت‌برکه (گریشنا): با هدف کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، بالاخص بیماری‌های مشترک انسان و دام، طرح سم‌پاشی جایگاه‌های نگهداری دام در گراش به اجرا در آمد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل دام‌پزشکی استان فارس، اماکن دامی و دام‌های روستا کنار زیارت علیه بیماری‌های انگلی خارجی دام و به منظور پیشگیری از برخی بیماری‌های مشترک با منشا انگلی، سم‌پاشی شد. این اقدام از سوی اداره دام‌پزشکی گراش و با همکاری شورای اسلامی روستای کنار زیارت، با هدف کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و در راستای بهینه‌سازی مصرف سموم انجام گرفت. همچنین علاوه بر جایگاه‌های نگهداری دام، بالغ بر سه‌هزار راس دام سبک در روستای کنار زیارت در این طرح سم‌پاشی شد.
ghad keshavarzi