هفت‌برکه (گریشنا): در دومین گزارش تصویری از راهپیمایی ۲۲ بهمن گراش، با دوربین مجید افشار همراه می‌شویم.

13951122 - Afshar (22)