هفت‌برکه – مجید افشار: سومین گزارش تصویری از انتخابت ۱۴۰۰ در گراش را ببینید.

14000329 Entekhabat1400 M.A. 20 14000329 Entekhabat1400 M.A. 14