هفت‌برکه – مجید افشار: می‌گویند آخرالزمان است، اما من وقتی می‌بینم که زن و مرد و پیر و جوان (از بچه‌ی دو ساله تا پیرمرد انشالله ۱۲۰ساله) ماسک زده‌اند و فاصله‌ی فیزیکی را رعایت می‌کنند، به آینده‌ امیدوار می‌شوم. این شهروندان مسئول با ماسک‌های رنگارنگ در کوی و برزن نشانه‌ی بلوغ اجتماعی ما هستند. به امید این که مسئولیت‌پذیری در قبال یکدیگر، آویزه‌ی گوش همه شهروندان شود.

13990502 Corona Mask 29