هفت‌برکه – گریشنا: با حکم رییس دانشکده علوم پزشکی گراش، نخستین زن در سمت معاونت بهداشت دانشکده منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده، دکتر احمد عبدالهی، رییس دانشکده علوم پزشکی گراش، طی حکمی دکتر طیبه مهروری را به عنوان سرپرست معاونت بهداشت و همچنین سرپرست مرکز بهداشت و درمان شهرستان گراش منصوب کرد.

دکتر طیبه مهروری متخصص اطفال و فرزند ابراهیم مهروری، مدیر پیشین آموزش و پرورش گراش است. 

پیش از این دکتر علیرضا گلستان، معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گراش را بر عهده داشت که در حال حاضر دکتر گلستان با حکم معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان سرپرست اداره ارزیابی و صدور پروانه ها منصوب شده است.

معاونت بهداشت، مدیریت مراکز جامع سلامت در شهرها و خانه‌های بهداشت در روستاها را بر عهده دارد.

Dr Mehrvari