زهرا فردفانی

دوشیزه محدثه آذربار فرزند شکراله و و آقای هدایت بخشی فرزند غلامحسین
دوشیزه زینب آشفته فرزند غلامعباس و آقای محمد عالمی فرزند حاج فرج‌اله
دوشیزه بدریه بازرگان فرزند حاج ابوالحسن و آقای جعفر شیخی فرزند رحمت
دوشیزه فاطمه پورشمسی فرزند حاجی و آقای یوسف جاوید فرزند مصطفی
دوشیزه فاطمه حاجی‌زادگان فرزند حاج حسینعلی و آقای محسن فردفانی فرزند حاج غلامحسین
دوشیزه زهرا حسین‌زاده فرزند آهن و آقای مجید خسروی فرزند اکبر
دوشیزه مریم خشنود فرزند رحمت و آقای علی‌اکبر حقارت فرزند محمدرضا
دوشیزه فهیمه خوشابی‌زاده فرزند بهمن و آقای حسینعلی بزازی فرزند حاج محمد
دوشیزه اعظم راهپیما فرزند قاسم‌علی و آقای حجت سالاری فرزند محمود
دوشیزه زهره رشیدی فرزند غلامعباس و آقای حیدر جاوید فرزند عوض
دوشیزه سمیرا سرخوش فرزند حاج احمد و آقای محمد جعفرزادگان فرزند حاج احمد
دوشیزه نرگس شکوهی فرزند جواد و آقای حسین متین فرزند حاجعلی
دوشیزه زیبا شیروان فرزند فتح‌الله و آقای روح‌الها رشیدی فرزند غلامعباس
دوشیزه زهرا صاقی فرزند عبدالحسین و آقای مهدی نصرتی فرزند حاج امرالها
دوشیزه شهرزاد صادقی فرزند حسین و آقای عبدالرضا راجی فرزند محمودرضا
دوشیزه زهرا عابدی فرزند حاج حیدر و آقای سیدمحمد زیارتی فرزند سیدحسن
دوشیزه نازنین عباس‌نژاد فرزند عزیز و آقای حسین فردفانی فرزند حاج رضا
دوشیزه فریبا فخری فرزند حاج حسن و آقای عباس مهدوی فرزند حاج حسین
دوشیزه زینب فروزان فرزند عباس و آقای وحید وقارفرد فرزند قاسم
دوشیزه فاطمه قاسم‌زادگان فرزند غلامعلی و آقای طالب حسنی فرزند محمدحسین
دوشیزه محبوبه کارگر فرزند عباس و آقای ابراهیم خورشیدی فرزند حاج علی
دوشیزه ملیحه متین فرزند اصغر و آقای احمد وقارفرد فرزند حاج فضل‌الهد
دوشیزه فاطمه محسن‌زاده فرزند جواد و آقای مجتبی زاهدی فرزند شیخ زینل
دوشیزه لیلا منوچهری فرزند محمد و آقای حمیدرضا وفایی‌فرد فرزند محمود
دوشیزه فاطمه نیکخو فرزند احمد و آقای سعید فرسوده فرزند محمد
دوشیزه زهرا هنرمند فرزند محمدعلی و آقای مهدی حسنی فرزند محمدحسن
دوشیزه فائزه یحیی‌پور فرزند محمدحسن و آقای حمید عبدالهی فرزند جواد
دوشیزه سمیه یوسفی فرزند علی و آقای مصطفی جدی فرزند حاج حسین
دوشیزه عاطفه شادی فرزند عبدالله و غلامحسین علی‌پور فرزند سردار