هفت‌برکه (گریشنا): عکاسان زیادی حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را از زاویه‌های مختلف ثبت کردند. این بار این مراسم را از لنز دوربین مسلم پورشمسی می‌بینیم.

22 bahman gerash13