گریشنا: عکس‌های رضا شیروان از روز عاشورای سال ۹۲ شمسی در گراش

moharam1001