هفت‌برکه: امام حسین(ه) و محرم یک گردهمایی جهانی است. لباس‌های سیاه و علم‌ها آدم‌ها را کنار هم قرار می‌دهد و پیوندها را قوی‌تر می‌کند. 

به بهانه محرم گراشی‌ها از هر جا که بتوانند خود را به گراش می‌رسانند تا قطره در امواج عزاداران باشند. دوستی‌ها به یاد آورده می‌شود و دست‌های دوستی به گرمی فشرده می‌شود و به شانه می‌خورد.

در آخرین گزارش تصویری از محرمنمای ۱۴۴۴ محمد امین نوبهار از گروه‌های عزدارای و جمع دوستانه عکاسی کرده است. 

MohrammNama 10