آگهی مناقصه عمومی
۱۲۰۶-۱۴۰۱
نوبت اول:۰۳ / ۱۲ /۱۴۰۱
نوبت دوم:۰۴/ ۱۲ /۱۴۰۱

شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات احداث انبار و پایگاه چند منظوره مدیریت بحران در منطقه هفت را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۶۶۸۸۰۰۰۶۰۶ به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می‌آید با مراجعه به آدرس WWW.Setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضائ مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن:۷۱۳۷۲۴۲۷۷۴ آماده پاسخ گویی می‌باشد.
 مبلغ برآورد: ۲۰.۴۳۰.۸۱۸.۳۹۹ ریال
 مدت قرارداد:۱۰ ماه
 شرایط شرکت کنندگان: اشخاص حقوقی یا حقیقی دارای رتبه در رشته ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور
 محل انجام کار: شیراز-شهرداری منطقه هفت
 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  ۱.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده ۱۰۰۸۰۵۵۰۴۷۴۲ کد مرجع ۱۰۰۸۶۹ بانک شهر شعبه شهید چمران بنام شهرداری شیراز
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 در زمان انعقاد قرارداد ۵% مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی اخذ می‌گردد.
 آخرین مهلت دریافت (توزیع) اسناد: متقاضیان می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۰۸ /۱۲ /۱۴۰۱ از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۴۰۱ می‌باشد. شرکت کنندگان می‌بایست تا تاریخ مذکور سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس شیراز بلوار فرصت شیرازی- جنب آتش نشانی – خیابان شهرداری-شهرداری منطقه هفت تحویل نمایند.
 تاریخ و محل بازگشایی پاکات: روز سه شنبه ساعت ۱۴:۱۵ مورخ ۲۳ /۱۲ /۱۴۰۱ در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می‌باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها ۳ ماه می‌باشد.
 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 تعدیل آحاد بها براساس بخشنامه شماره۱۷۳۰۷۳ /۱۰۱ مورخ ۱۵ /۰۹ /۸۲ سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد. شاخص مبنای پیمان سه ماهه سوم سال۱۴۰۱ می‌باشد.
 ارائه تصویر گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادرشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می‌باشد.
 بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار میباشد در اینصورت سپرده‌ها مسترد می‌گردد.
 شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده ۱۰ آئین نامه معاملات شهرداری می‌باشد.
 سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 آگهی و اطلاعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می‌باشد.
 متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت vendor.shiraz.ir می‌باشند.
 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس:۱۴۵۶
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

توضیح: ممکن است به علت نحوه چینش صفحات در مرورگرهای مختلف اعداد و تاریخ‌ها جابه‌جا شود. در این مورد صرفا فایل PDF آگهی قابل استناد است.

 دریافت فایل PDF آگهی

شناسه آگهی:‌ ۱۴۵۹۷۱۷

شناسه انتشار : ۱۱۶۵

73217 14011130 145745 Shardari Shiraz scaled