هفت‌برکه – گریشنا: عزاداری محرم زاویه‌های زیادی دارد، و برای عکاسان سوژه‌های ناب. حامد جوکار چند قاب از شب‌های محرم در گراش را ثبت کرده است.

1397 Moharram Azadari 11