هفت برکه (گریشنا): رفت و آمد‌ها در شعب اخذ رای همچنان ادامه دارد. نازنین قزلی با سر زدن به چند شعب حضور مردم را به تصویر کشده است. 

enteghabat12 2