گریشنا: خانه قهرمان‌خان از دیرباز محل عزاداری امام حسین (ع) بوده است. عکس‌های مسلم پورشمسی را از مراسم روزهای قبل ببینید.

گزارش دکتر احمد اقتداری درباره سابقه عزاداری در خانه قهرمان‌خان پیش از این در گریشنا منتشر شده است.

moharam- ghareman kan6