هفت‌برکه: هادی افشار در اولین گزارش تصویری‌اش از انتخابات ریاست جمهوری در هشتم تیرماه ۱۴۰۳ به سراغ حضور مسئولان و همچنین برگزاری جشن رای‌اولی‌ها و حضورهای دوستانه رفته است.

14030408 Entekhabat H.A 1