هفت‌برکه: در سومین گزارش تصویری‌اش از انتخابات ریاست جمهوری در هشتم تیرماه ۱۴۰۳، مجید افشار به سراغ گپتریایی رفته است که پای صندوق رای حاضر شدند.

14030408 Entekhabat old 1