هفت‌برکه: پررنگ بودن حضور شهید رییسی در انتخابات ریاست جمهوری در هشتم تیرماه ۱۴۰۳ موضوع دومین گزارش تصویری مجید افشار است.

14030408 Entekhabat Shahid Jomhoor 1