آگهی فراخوان مناقصه عمومی (نوبت اول)

اداره کل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۱ می باشد.

۱-      شرکتها باید دارای صلاحیت و ظرفیت کاری مورد مناقصه باشند.

۲-      محل دریافت اسناد مناقصه :   درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

۳-      زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۹:۰۰صبح مورخ۱۲/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱ می باشد.

۴-      تاریخ نهایی قبول پیشنهادها و آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد :    ساعت ۱۵:۳۰  مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۱

۵-      تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت ۹ صبح مورخ  09/12/1401

۶-      محل تحویل پاکت های الف : اداره کل راه و شهرسازی لارستان–مدیریت حراست

۷-      بدینوسیله در اجرای بند “د” ماده ۱۸ قانون برگزاری مناقصات از پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه به شرح بند ۵ دعوت به عمل می آید.

۸-      امکان شکایت در خصوص فرایند برگزاری مناقصات در هیات استانی رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ( مستقر در استانداری فارس ) بر اساس قوانین و مقررات مربوطه ( علی الخصوص مواد مربوط به نحوه و چگونگی طرح شکایت در هیات، موضوع مقررات ماده (۲۵) قانون برگزاری مناقصات و تبصره بند “م” ماده (۵) قانون اساس نامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات فراهم می باشد.

۹-      برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن۱۵۶۰-۵۲۲۴۱۱۶۰–۰۷۱اداره پیمان و رسیدگی تماس حاصل نمائید.

نوع مناقصه: عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای
ردیفشماره مناقصه

 در سامانه ستاد

شرح پروژهمحل تحویل/اجرای کاربرآورد تقریبی

(میلیون ریال)

مبلغ ضمانت نامه بانکی شرکت درمناقصه(ریال)
۱۲۰۰۱۰۰۳۳۶۲۰۰۰۰۵۴بهسازی و تکمیل عملیات اجرای محور علامرودشت احشام

حدفاصل کیلومتر ۵۰۰+۱۲ الی ۰۰۰+۲۵

لامرد۵۰۴۷۰۵۰۰۰۰۰۰۱۱۱۲۰
۲۲۰۰۱۰۰۳۳۶۲۰۰۰۰۵۵عملیات  تکمیلی محور لار لامرد حدفاصل فداغ بیرم از کیلومتر ۵۰۰+۲۹ الی ۵۰۰+۳۳ ( تجدید آگهی)  لارستان۸۹۹۳۴۴۰۰۰۰۰۰۸۹۸۱۲
۳۲۰۰۱۰۰۳۳۶۲۰۰۰۰۵۶باند دوم محور لار بندرعباس قطعه یک – الف حدفاصل

 کیلومتر ۰۰۰+۰ الی ۰۰۰+۱۰ (تجدید آگهی)

لار۶۰۳۵۷۸۰۰۰۰۰۰۵۷۳۱۷

 

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای
ردیفشماره مناقصه

 در سامانه ستاد

شرح پروژهمحل تحویل/اجرای کاربرآورد تقریبی

(میلیون ریال)

مبلغ ضمانت نامه بانکی شرکت درمناقصه(ریال)
۴۲۰۰۱۰۰۳۳۶۲۰۰۰۰۵۷تکمیل پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور فداغ – خلیلی

حدفاصل کیلومتر ۳۰۰+۲ الی ۰۰۰+۱۰

گراش۰۰۰۱۵۵۰۰۰۰۰۰۷۵۰۷
۵۲۰۰۱۰۰۳۳۶۲۰۰۰۰۵۸تکمیل ابنیه فنی و روسازی محور لاورستان – کمال آباد – بیرم ( تجدید آگهی)لارستان۹۷۸۶۵۰۰۰۰۰۰۲۹۹۳
۶۲۰۰۱۰۰۳۳۶۲۰۰۰۰۵۹تعمیرات اساسی پل های شهرستان مهرمهر۷۲۰۵۸۰۰۰۰۰۰۹۳۶۲
۷۲۰۰۱۰۰۳۳۶۲۰۰۰۰۶۰اجرای آسفالت بنارویه  لارستان۹۸۵۴۹۰۰۰۰۰۰۵۰۰۲
۸۲۰۰۱۰۰۳۳۶۲۰۰۰۰۶۱خرید یک دستگاه جرثقیل با بوم بازویی ( مفصلی )  لارستان ۰۰۰۰۰۰۷۵۰۱

زمان درج آگهی نوبت دوم ،۴ روز پس از زمان درج آگهی نوبت اول.

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی لارستان

68467 14011109 133019 ISBQK scaled

توضیح: ممکن است به علت نحوه چیش صفحات در مرورگرهای مختلف اعداد و تاریخ‌ها جابه‌جا شود. در این مورد صرفا فایل PDF آگهی قابل استناد است.

فایل PDf آگهی

شناسه آگهی: ۱۴۴۹۵۵۶

شناسه انتشار : ۵۶