آگهی مزایده عمومی واگذاری یک ساله جایگاه سوخت شهرداری شیراز

۱۲۰۱-۱۴۰۱

نوبت اول:۲ /۱۲ /۱۴۰۱

نوبت دوم:۳ /۱۲ /۱۴۰۱

سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز در نظر دارد جایگاه سوخت واقع در ضلع غربی پایانه شهید کاراندیش نبش خیابان سفر خود از طریق برگزاری مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره فراخوان ۵۰۰۱۰۹۶۶۸۸۰۰۰۰۲۵ به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می‌آید با مراجعه به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده و تحویل آن اقدام نماید. در صورت عدم عضویت قبلی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مزایده الزامی می‌باشد. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن ۳۸۲۳۲۷۲۳-۰۷۱ داخلی ۲۱۹ -۲۱۸آماده پاسخ گویی می‌باشد.

۱- مبلغ برآورد اولیه ماهیانه:۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۲- مدت قرارداد: یک سال شمسی

۳-مدارک و شرایط مورد نیاز شرکت کنندگان در مزایده:

۱-۳: اشخاص حقوقی که سابقه بهره‌برداری از جایگاه‌های سوخت فسیلی را داشته باشند.

۲-۳: ارائه تصویر اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات شرکت و صاحبان امضاء مجاز

۳-۳: کلیه اسناد و مدارک ارسالی مزایده حاضر که می‌بایست ممهور به مهر شرکت و امضا مجاز تعهدآور و پیشنهاددهنده (شخص حقوقی) باشد.

۴- مبلغ سپرده شرکت در مزایده به مبلغ ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۱۰۰۸۰۵۵۰۴۷۴۲ بانک شهر شعبه شهید چمران بنام شهرداری شیراز با کد مرجع ۱۰۱۹۸۴ سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز

۶- در زمان انعقاد قرارداد ۱۰% مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانتنامه بانکی اخذ می‌گردد.

۷- آخرین مهلت دریافت (توزیع) اسناد: متقاضیان می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۹ /۱۲ /۱۴۰۱ از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اسناد مزایده را دریافت نمایند لازم به ذکر است مزایده گران جهت شرکت در مزایده می‌بایست در زمان مقرر فوق نسبت به دریافت اسناد صرفا از طریق سامانه اقدام نمایند در غیر اینصورت امکان شرکت در مزایده را نخواهند داشت.

۸- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۴۰۱ می‌باشد. شرکت کنندگان می‌بایست تا تاریخ مذکور سپرده شرکت در مزایده را بصورت فیزیکی به آدرس شیراز، بولوار امیرکبیر، شهرک والفجر، بولوار شهدای اتوبوسرانی واحد قراردادها تحویل نمایند

پس از زمان اعلام شده فوق، هیچ گونه پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد.

۹- تاریخ و محل بازگشایی پاکات: ساعت ۱۴:۱۵ روز دوشنبه مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۴۰۱ در محل چهارراه خلدبرین سالن جلسات شهرداری منطقه یک می‌باشد.

۱۰- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت می‌باشد.

۱۱- سپرده برندگان اول و دوم مزایده در صورتی که حاضر به عقد قراداد نشوند به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

۱۲- به پیشنهادهای فاقد سپرده، مبهم، مخدوش، مشروط و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۳- هزینه آگهی و حق الزحمه کارشناسی مورد مزایده و سایر هزینه‌های مربوطه بعهده برنده خواهد بود.

۱۴- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار میباشد در این صورت سپرده‌ها مسترد می‌گردد.

۱۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

۱۶- آگهی و اطلاعات مربوط به مزایده از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می‌باشد.

۱۷- متقاضیان شرکت در مزایده موظف به ثبت نام در سایت vendor.shiraz.ir می‌باشند

۱۸- کلیه متقاضیان شرکت در مزایده ملزم به ثبت نام در سامانه ثنا می‌باشند.

۱۹- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۱۴۵۶

«اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز»

 

توضیح: ممکن است به علت نحوه چینش صفحات در مرورگرهای مختلف اعداد و تاریخ‌ها جابه‌جا شود. در این مورد صرفا فایل PDF آگهی قابل استناد است.

 دریافت فایل PDF آگهی

شناسه آگهی:‌ ۱۴۵۹۵۴۷

شناسه انتشار : ۴۲

72939 14011126 141619 EMJDX scaled