هفت‌برکه – آگهی: شهرداری گراش به استناد مجوز شماره ۶۴۷ مورخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱ شورای محترم شهر گراش نسبت به فروش ۴ قطعه زمین با کاربری مسکونی متعلق به خود واقع در شهرک تحکیم بنیان با شرح جدول پیوستی اقدام می‌نماید.

این مزایده به شماره ۲۱۰۱۰۹۳۲۵۷۰۰۰۰۰۴ در سامانه ستادایران در دسترس است. 

Zamin Shahrdari

 

▪️کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran. ir انجام خواهد شد.

▪️هزینه درج آگهی و کارشناس رسمی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

▪️پیشنهاد دهندگان می‌بایست معادل ۵٪ کل مبلغ برآورد را به صورت فیش واریز وجه ضمانت به حساب سپرده شهرداری به شماره ۰۱۰۵۵۹۸۰۳۳۰۰۶ نزد بانک ملی تهیه نموده و ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نمایند.

▪️شهرداری به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا و فاقد ضمانت‌نامه یا فیش بانکی ترتیب اثر نخواهد داد.

▪️شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

▫️متقاضیان می‌بایست جهت دریافت سایر اطلاعات و اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک مراجعه نمایند.

☑️ آخرین مهلت دریافت اسناد مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ تا ساعت ۱۵
✅ مهلت ارائه پیشنهاد ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ساعت۱۵