سه شنبه و چهارشنبه حسین صادق عابدین استاندار فارس به گراش سفر کرد. با ۱۵ عکس محمد جهاندیده لجظه‌های حضور استاندار در گراش ثبت شده است: