هفت‌برکه (گریشنا): چند روز از انتخابات ۲۹ اردیبهشت گذشته است، اما هنوز فضای پساانتخاباتی داغ است. علاوه بر این، از عکس‌های مسلم پورشمسی هم نمی‌شود گذشت. این تاخیر را بگذارید به حساب وسواس پورشمسی و شلوغی خبرهای سایت. عکس‌های پورشمسی از انتخابات در گراش را در این خبر، و عکس‌های او از انتخابات در روستاهای تابعه گراش در خبر بعد ببینید.

Entekhabat96Gerash Purshamsi 24