هفت‌برکه (گریشنا): وقتی حرف از سرنوشت سرزمین باشد فرقی بین میانسال، سالخورده و جوان نیست، همه آمده‌اند تا در این اتفاق سهیم باشند. عکس‌هایی را از لنز دوربین محمد رستم‌پور و فاطمه آتشی ببینید.

enteghabat6 3