مهدی محسن زاده رئیس دانشکده پیراپزشکی گراش طی احکامی، سرپرستی معاونت های پشتیبانی، آموزشی و فرهنگی دانشجویی  را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، در این احکام که به صورت جداگانه ای صادر شد، یعقوب دلخوش به سمت سرپرست معاونت پشتیبانی، امیر منصوری به سمت سرپرست معاونت آموزشی و عباس سلمانی به سمت سرپرست معاونت فرهنگی و امور دانشجویی منصوب شدند.

محسن زاده در این احکام ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای عبدالحسین مهروری، حمیدرضا خرمی و یعقوب دلخوش، معاونین قبلی پشتیبانی، آموزشی و فرهنگی دانشجویی، برای سرپرستان معاونت های جدید آرزوی موفقیت کرد.

گفتنی است یعقوب دلخوش از سال ۸۴ تا کنون معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده را بر عهده داشته است.