هفت‌برکه – گریشنا: حضور کودکان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ در گراش، موضوعی است که نازنین کشاورز روی آن تمرکز کرده است. عکس‌های او را در ادامه ببینید. 
عکس‌های مجید افشار (اینجا) و مسلم پورشمسی (اینجا) را نیز در گزارش‌های قبلی ببینید.

13981122 22BahmanRahpeimaei 12