۱۵ سالگی هرمزکامپیوتر در جشن هرمزیاران

گریشنا: در نخستین جشن هرمزیاران مدارک کارآموزان آموزشگاه هرمزکامپیوتر و زبان‌آموزان زبانکده هرمز اهدا شد. به گزارش سایت هرمز کامپیوتر ۱۶ مهرماه با دعوت از ۴۰۰ نفر  سالن سراجی میزبان جشن ۱۵ سالگی مجموعه هرمز بود. مجموعه هرمز شامل شرکت هرمز کامپیوتر، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای هرمز کامپیوتر و زبانکده هرمز است. شرکت هرمز کامپیوتر از […]

۲۳ مهر ۱۳۹۳